طرح ها و پروژه ها

خانه گروه های پژوهشی طرح ها و پروژه ها
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
55 توسعه نظام جامع سنجش شاخص‌هاي فرابخشي فناوري اطلاعات در دو استان منتخب كشور معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
56 تحليل و طراحي سيستم پشتيباني از تصميم در تشخيص سرطان سينه داخلی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1390/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
57 مديريت ارتباط با مشتري، تحليلي بر مبناي درخت تصميم و خوشه‌بندي داخلی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1390/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
58 برگزاری دو کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع تدوین برنامه کاری مرکز رشد ویژه مدیران مراکز رشد کشور پارک علم و فناوری خراسان گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
59 برنامه کاري مشارکت دولت و بخش خصوصي با هدف توانمندسازي شرکت‌هاي دانش‌بنيان در حوزه فاوا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/1/1 مشاهده جزئیات
60 بررسی و تحلیل نیازمندیهای اطلاعاتی مرکز درمان ناباروری رویان جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1389/11/11 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)