مقالات همایش

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
1 parsivar: APFa: A Language Processing Toolkit for Persian International Conference on Language Resources and Evaluation بین المللی 1397/2/16 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
2 Compiling a Text Re-Use Detection Corpus from Scientific Papers with Semi-Real Cases of Plagiarism The 21th international conference on Asian Language Processing- Singapore ملی 1396/9/14 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
3 Algorithms and Corpora for Persian Plagiarism Detection: Overview of PAN at FIRE 2016 2016 PAN at FIRE بین المللی 1395/9/16 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
4 توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز در کشورهای در حال توسعه :مطالعه موردی چند کشور منتخب کنفرانس ملی حفاظت از محیط زیست ملی 1395/2/1 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
5 بررسی مدل های حمایت حاکمیتی از فناوری های خط و زبان در فضای مجازی در کشورهای منتخب همایش جویشگر بومی ملی 1394/11/28 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
6 Developing monolingual English corpus for plagiarism detection using human annotated paraphrase corpus CLEF 2015-conference-french ملی 1394/9/26 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات