مقالات همایش

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
1 توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز در کشورهای در حال توسعه :مطالعه موردی چند کشور منتخب کنفرانس ملی حفاظت از محیط زیست ملی 1395/2/1 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
2 بررسی مدل های حمایت حاکمیتی از فناوری های خط و زبان در فضای مجازی در کشورهای منتخب همایش جویشگر بومی ملی 1394/11/28 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
3 Developing monolingual English corpus for plagiarism detection using human annotated paraphrase corpus CLEF 2015-conference-french ملی 1394/9/26 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
4 Source retrieval plagiarism detection based on weighted noun phrase and key phrase extraction CLEF 2015-conference-french ملی 1394/9/19 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
5 Evaluation of text reuse corpora for text alignment task of plagiarism detection CLEF 2015-conference-french بین المللی 1394/9/16 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
6 A bilingual Persian –English plagiarism detection corpus CLEF 2015-conference-french بین المللی 1394/8/12 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات