فرم نیاز سنجی آموزشی

خانه فرم نیاز سنجی آموزشی

فرم نیاز سنجی آموزشی

نام شرکت/ سازمان:

نوع فعالیت:

تعداد پرسنل اداری:

نام مدیر عامل:

نام مدیر آموزش:

شماره تلفن:

ایمیل:

شماره فکس:

نشانی وب سایت:

شماره همراه:

آیا به صورت مستقل به عنوان گروه آموزشی مشغول به فعالیت هستید؟ در صورت فعالیت گروهی توضیح داده شود.