طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
19 تدوین گزارش جامع دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری با تاکید بر فناوری های برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/10/2 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)
20 طرح انتقال و اجرای شبکه محلی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/7/22 مشاهده جزئیات
21 همکاری و مشاوره در خصوص طراحی و انتخاب سیستم مناسب به منظور نظارت موثر صندوق توسعه ملی بر عملکرد بانکهای عامل صندوق توسعه ملی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/7/22 مشاهده جزئیات
22 تهیه بسته حمایت از تولید داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/6/28 مشاهده جزئیات
23 سند راهبردی ستاد توسعه فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/6/11 مشاهده جزئیات
24 ارائه خدمات مشاوره به منظور تدوین نظام آموزش منابع انسانی و برگزاری دوره های آموزشی مستخرج سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1391/4/30 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)