طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
55 استاندارد سازی جریان کار و مدل‌های تحلیلی کاربردی در ارائه خدمات انتقال فناوری مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
56 طراحی و اجرای زیرساختهای ارتباط الکترونیکی جهت تقویت فرایند ارتباطی و تعامل الکترونیک و منابع مختلف در حوزه تجارت فناوری مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
57 آمايش اقتصادي كشور از حيث توسعه سرويس‌ها و زيرساخت‌هاي ICT (مطالعه موردی استان اصفهان) مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
58 تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت سهام شرکت دانش بنیان بر روی شبکه اینترنت شرکت دانش‌بنیان جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/15 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
59 افزايش کارايي و تسریع ارائه خدمات به صنايع کوچک و متوسط مبتني بر تئوري Single Window شرکت شهرک‌های صنعتی تهران گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1388/11/27 مشاهده جزئیات
60 بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های توسعه ICT در چند کشور منتخب جهت اتخاذ الگوی مناسب در برنامه پنجم توسعه مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1388/10/16 مشاهده جزئیات