طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
43 توسعه نظام جامع سنجش شاخص‌هاي فرابخشي فناوري اطلاعات در دو استان منتخب كشور معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
44 برگزاری دو کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع تدوین برنامه کاری مرکز رشد ویژه مدیران مراکز رشد کشور پارک علم و فناوری خراسان گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/1/1 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)
45 برنامه کاري مشارکت دولت و بخش خصوصي با هدف توانمندسازي شرکت‌هاي دانش‌بنيان در حوزه فاوا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1390/1/1 مشاهده جزئیات
46 طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی وب‌سایت جهاددانشگاهی در سطح بین‌الملل معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/9/2 مشاهده جزئیات
47 نظام جامع فناوری اطلاعات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/7/25 مشاهده جزئیات
48 مطالعه تطبیقی شهرکهای فناوری در سطح بین‌المللی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT 1389/1/16 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (1)