مقالات همایش (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
37 دسته بندي تومور سرطان سينه با استفاده از روش استدلال نمونه محور چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران ملی 1389/9/10 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
38 Post Incubation Value Added Services Applied to Small and Medium Entreprises International Association of Science parks,2011 ملی 1389/9/8 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
39 Impossible & Autonomous 4-legged soccer team on AIBO platform 2008 Internation conference on Automation , Robotic and control Systems بین المللی 1388/10/22 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
40 A Conceptual model for job analysis of Incubators’ managers based on ONET model ONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS – IASP, 25., 2008, Johannesburg, South Africa بین المللی 1388/10/16 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
41 National Growth Hub; An Approach for National Collaboration Among STPs/ incubator in Iran International Association of Science بین المللی 1388/10/8 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
42 برنامه ريزي آموزشي بنگاههاي اقتصادي نوپاي مستقر در مراكز رشد با استفاده از الگوي فازي هفتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن ملی 1387/11/15 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات