مقالات همایش (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
1 Compiling a Text Re-Use Detection Corpus from Scientific Papers with Semi-Real Cases of Plagiarism The 21th international conference on Asian Language Processing- Singapore ملی 1396/9/14 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
2 توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز در کشورهای در حال توسعه :مطالعه موردی چند کشور منتخب کنفرانس ملی حفاظت از محیط زیست ملی 1395/2/1 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
3 بررسی مدل های حمایت حاکمیتی از فناوری های خط و زبان در فضای مجازی در کشورهای منتخب همایش جویشگر بومی ملی 1394/11/28 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
4 Developing monolingual English corpus for plagiarism detection using human annotated paraphrase corpus CLEF 2015-conference-french ملی 1394/9/26 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
5 Source retrieval plagiarism detection based on weighted noun phrase and key phrase extraction CLEF 2015-conference-french ملی 1394/9/19 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
6 Evaluation of text reuse corpora for text alignment task of plagiarism detection CLEF 2015-conference-french بین المللی 1394/9/16 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات