مقالات همایش (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
19 مطالعه کسب و کارهای خرید گروهی برخط از دید شاخص های ارزیابی کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 ملی 1393/10/14 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
20 شناسایی مشخصات کارکردی مقاله های خبری برخط چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری، ارتباطات و کامپیوتر بین المللی 1393/10/9 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
21 Competition of Scientific Journals and its Effect on Publication Ethics Second International Congress on Publication Ethics in Collaboration with COPE Shiraz, Dec 2014 بین المللی 1393/9/10 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
22 A Probabilistic Approach to Persian Ezafe Recognition 14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, Gothenburg, Sweden, بین المللی 1393/2/6 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
23 Analyzing ICT Contribution to Socio-Economic Development ICTD2013- International Information and Communications Technologies for Development conference 2013 بین المللی 1392/8/15 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
24 بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و گرایش دینی(مورد پژوهی: دانشجویان دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران) همایش تخصصی شبکه های اجتماعی ملی 1392/7/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات