مقالات همایش (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
7 Evaluation of text reuse corpora for text alignment task of plagiarism detection CLEF 2015-conference-french بین المللی 1394/9/16 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
8 A bilingual Persian –English plagiarism detection corpus CLEF 2015-conference-french بین المللی 1394/8/12 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
9 Developing monolingual Persian corpus for plagiarism detection CLEF 2015-conference-french ملی 1394/8/12 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
10 پروتوکل های تبادل کلید در شبکه های مبتنی بر پردازش ابری دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات ملی 1394/3/27 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
11 بررسی سیستم های تشخیص نفوذ در محیط ابری دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات ملی 1394/3/27 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
12 مطالعه و بررسی کاربردهای فناوری اطلاعاتو سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تامین با رویکرد مروری بر ادبیات اولین همایش ملی چلش های مدیریت فناوری اطلاعات در شازمان ها و صنایع ملی 1393/11/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات