مقالات ژورنال

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
25 چارچوب سياستگذاري و برنامه ريزي براي حمايت از ايجاد و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط رشد فناوری ترویجی 1386/9/21 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
26 نقش پاركهاي علم و فناوري به عنوان جوامع كنشي در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت فصلنامه تولید علم ترویجی 1386/3/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
27 مراكز حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط؛ ضرورت‌ها، اهداف، الگوها، ساز و كارها و انواع آن رشد فناوری ترویجی 1386/3/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
28 مركز رشد يا پارك فناوري؟ دولتي يا خصوصي رشد فناوری ترویجی 1385/12/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
29 آينده و فضاي كسب و كار رشد فناوری ترویجی 1385/6/22 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
30 مقدمه‌اي بر رويكرد دانش محور در تبيين فرآيند كارآفريني رشد فناوری ترویجی 1385/6/22 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات