طرح ها و پروژه ها (گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفت)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها (گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفت)
عنوان پروژه کارفرما گروه پژوهشی تاریخ اجرای پروژه
1 شناسایی بیماری های درخت انگور با استفاده از تصاویر برگ با به کارگیری پردازش تصاویر دیجیتال و الگوریتم های هوش مصنوعی معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1398/10/30 مشاهده جزئیات
2 طراحی و پیاده سازی روشی برای حل مساله انبار داده در کلان داده معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1397/7/7 مشاهده جزئیات
3 خرید خدمات مشاوره سامانه نظام مدیریت فنی اجرایی و راهبری کمیسیونها کارگروهها و کمیته های تخصصی مرتبط با توسعه دولت الکترونیکی در سطح دستگاههای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1396/7/26 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
4 برنامه جامع آموزشی برای نیروی کار ایرانی از طریق توسعه محتوای آموزش الکترونیکی (جایکا) سازمان برنامه و بودجه کشور گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1396/1/30 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
5 نیازسنجی و تولید محتوای الکترونیکی در بخش کشاورزی در استان کرمانشاه معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1396/1/30 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
6 تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه مدیریت پژوهش (سامپ) معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 1395/9/30 مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (3)