مشاهده اعضاء مقاله

خانه مشاهده اعضاء

اعضاء

معصومه مداح مربی پژوهشی
masoumeh.maddah@ictrc.ac.ir دکتری
دانشگاه : مدیریت کسب و کار
88930150

محمد تقی پور مربی پژوهشی
taghipour@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
88930150