مشاهده اعضاء مقاله

خانه مشاهده اعضاء

اعضاء

شیرین گیلکی مدرس
gilaki@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : مدیریت بازرگانی
88930150

زینت حدادزاده نیری
Zi_haddadzade@yahoo.com کارشناسی
دانشگاه : مهندسی نرم‌افزار
88930150

فهیمه صالح -
saleh@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : هوش مصنوعی
88930150