مقالات ژورنال (گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفت)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال (گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفت)
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
1 Atrak: A MapReduce based warehouse for big data Springer/The Journal of Supercomputing علمی-پژوهشی 1396/1/21 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
2 Arvand: A method to integrate multidimensional data sources into big data analytic structures JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING علمی-پژوهشی 1396/1/21 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
3 Aras: A Method with Uniform Distributed Dataset to Solve Data Warehouse Problems for Big Data IGI-Global/ International Journal of Distributed Systems and Technologies علمی-پژوهشی 1396/1/12 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
4 ScaDiGraph: A MapReduce-based Method for Solving Graph Problems Journal of Information Science and Engineering علمی-پژوهشی 1395/10/11 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
5 طبقه بندی داده های نامتوازن در تشخیص اولیه بیماری های پستان با روش های "آدابوست"،"شبکه عصبی احتمالی" و "K تا نزدیک ترین همسایه" فصلنامه بیماریهای پستان علمی-پژوهشی 1395/5/19 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
6 ScaDiPaSi: An Effective Scalable and Distributable MapReduce-Based Method to Find Patient Similarity on Huge Healthcare Networks Big data research Journal - Elsevier علمی-پژوهشی 1394/11/15 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات