مقالات ژورنال (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
7 ارائه مدل اجرايي پنجره واحد بنگاههاي كوچك و متوسط در ايران با رويكرد مشاركت دولتي – خصوصي رشد فناوری ترویجی 1388/12/19 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
8 كاربرد مدل ARC در گزارش دهي سرمايه‌هاي دانشي مؤسسات دانش بنيان رشد فناوری ترویجی 1387/6/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
9 A New Method to Fuzzy Modeling and Its Application in Performance Evaluation of Tenants in Incubators The International Journal of Advanced Manufacturing Technology علمی-پژوهشی 1387/2/10 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
10 چارچوب سياستگذاري و برنامه ريزي براي حمايت از ايجاد و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط رشد فناوری ترویجی 1386/9/21 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
11 نقش پاركهاي علم و فناوري به عنوان جوامع كنشي در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت فصلنامه تولید علم ترویجی 1386/3/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
12 مراكز حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط؛ ضرورت‌ها، اهداف، الگوها، ساز و كارها و انواع آن رشد فناوری ترویجی 1386/3/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات