مقالات ژورنال (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال (گروه توسعه مدل های کسب و کار د)
عنوان مقاله عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
1 طراحی مدل شایستگی چند بعدی برای مدیران و کارکنان سازمان - مطالعه موردی: سازمان تنظيم مقررات‌ و ارتباطات ‌راديويي فصلنامه پژوهشهای منابع انسانی علمی-پژوهشی 1395/6/9 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
2 ارزیابی وضعیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از حیث مولفه های مدیریت فناوری:مطالعه تطبیقی ایران 35 کشور منتخب رشد فناوری ترویجی 1394/9/23 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
3 پيش بيني ضريب نفوذ اينترنت درايران با ارائه الگوي فازي-نفوذ مدیریت توسعه فناوری علمی-پژوهشی 1392/11/20 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
4 Low Distance Airplanes Detection and Tracking Visually using Spectral Residual and KLT Composition Journal of Information Systems and Telecommunication علمی-پژوهشی 1392/6/13 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
5 تبیین مدل مفهومی شرکت‌های زایشی جهاد دانشگاهی پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار علمی-پژوهشی 1392/1/31 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات
6 A multi-objective particle swarm optimisation algorithm for unequal sized dynamic facility layout problem with pickup/drop-off locations International Journal of Production Research علمی-پژوهشی 1390/5/7 گروه توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT مشاهده جزئیات