مشاهده اعضاء گروه پژوهشی

خانه گروه پژوهشی مشاهده اعضاء گروه پژوهشی

اعضاء

فرید اویسی مربی پژوهشی
oveisi@ictrc.ac.ir دانشجوی دکتری
دانشگاه : Bolton انگلستان مهندسی برق- الکترونیک
88930150

بهنام اکبریان -
akbarian@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد شهر ری مهندسی مخابرات سیستم
88930150

مسعود گرشاسبی
m_garshacebi@yahoo.com کارشناسی ارشد
دانشگاه : تهران مهندسی برق - الکترونیک
88930150

فاطمه خیرخواه
fkheirkhah@gmail.com کارشناسی ارشد
دانشگاه : آزاد واحد تبریز برق - الکترونیک
88930150

امیر آزادی
am_azadi@yahoo.com کارشناسی
دانشگاه : مدیریت تبلیغات تجاری
88930150