مشاهده اعضاء گروه پژوهشی

خانه گروه پژوهشی مشاهده اعضاء گروه پژوهشی

اعضاء

محمدرضا قهاری -
m.ghahari@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : تهران مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
88930150

محمد درزی مربی پژوهشی
modarzi@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : UITM فناوری اطلاعات و اقتصاد سنجی
88930150

محمد تقی پور مربی پژوهشی
taghipour@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : تهران سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
88930150

فهیمه صالح -
saleh@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : الزهراء (س) هوش مصنوعی
88930150

عاطفه ظفریان
atefeh.zafarian@gmail.com کارشناسی ارشد
دانشگاه : صنعتی امیرکبیر هوش مصنوعی
88930150

زینت حدادزاده نیری
Zi_haddadzade@yahoo.com کارشناسی
دانشگاه : آزاد واحد تهران جنوب مهندسی نرم‌افزار
88930150

بهنام روشن فکر
roshanfekrb@gmail.com کارشناسی ارشد
دانشگاه : صنعتی امیرکبیر هوش مصنوعی
88930150

مجتبی گل‌نوری
golnouri@gmail.com کارشناسی
دانشگاه : آزاد واحد پردیس مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار
88930150

احسان ونک
ehsan.vanak@gmail.com کارشناسی
دانشگاه : قزوین فناوری اطلاعات و ارتباطات
88930150

محسن افصحی
mohsen.afsahi@gmail.com دکتری
دانشگاه : دانشگاه تربیت مدرس مهندسی صنایع

محدثه مرادی تبار
m.moraditabar@yahoo.com نرم افزار
دانشگاه : دانشگاه آزاد واحد تهران شمال کارشناسی