مشاهده اعضاء گروه پژوهشی

خانه گروه پژوهشی مشاهده اعضاء گروه پژوهشی

اعضاء

وحید ضرابی مربی پژوهشی
zarrabi@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مهندسی صنایع
88930150

معصومه مداح مربی پژوهشی
masoumeh.maddah@ictrc.ac.ir دکتری
دانشگاه : میلان مدیریت کسب و کار
88930150

حبیب الله اصغری استادیار
habib.asghari@ictrc.ac.ir دکتری
دانشگاه : تهران مهندسی فناوری اطلاعات
88930150

زهرا رضی -
Razi@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : علوم و فنون مازندران مهندسی صنایع
88930150

سالار محتاج -
salar.mohtaj@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : صنعتی امیرکبیر مهندسی فناوری اطلاعات
88930150

محمد سعیدی -
saeedi@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : تربیت مدرس مهندسی فناوری اطلاعات
88930150

فرشته شعبانی مقدم -
moghadam@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : صنعتی امیر کبیر مهندسی صنایع
88930150

نگین اسد ایوبی
asadayoubi@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : صنعتی شریف مهندسی صنایع
88930150

احسان عامری -
ameri@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : تربیت مدرس مهندسی صنایع
88930150

سیدفواد سیدابوترابی
aboutorabi@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : خواجه‌ نصیرالدین طوسی هوش مصنوعی
88930150

شیرین گیلکی مدرس
gilaki@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : صدا و سیما مدیریت بازرگانی
88930150