مشاهده اعضاء مقاله

خانه مشاهده اعضاء

اعضاء

محمد تقی پور مربی پژوهشی
taghipour@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
88930150