مشاهده اعضاء مقاله

خانه مشاهده اعضاء

اعضاء

شیرین گیلکی مدرس
gilaki@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : مدیریت بازرگانی
88930150

محمدرضا قهاری -
m.ghahari@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
88930150