مشاهده اعضاء مقاله

خانه مشاهده اعضاء

اعضاء

فرید اویسی مربی پژوهشی
oveisi@ictrc.ac.ir دانشجوی دکتری
دانشگاه : مهندسی برق- الکترونیک
88930150