مشاهده اعضاء مقاله

خانه مشاهده اعضاء

اعضاء

محمدرضا قهاری -
m.ghahari@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
88930150

مجتبی گل‌نوری
golnouri@gmail.com کارشناسی
دانشگاه : مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار
88930150

احسان ونک
ehsan.vanak@gmail.com کارشناسی
دانشگاه : فناوری اطلاعات و ارتباطات
88930150