مشاهده اعضاء مقاله

خانه مشاهده اعضاء

اعضاء

حبیب الله اصغری استادیار
habib.asghari@ictrc.ac.ir دکتری
دانشگاه : مهندسی فناوری اطلاعات
88930150

محمد درزی مربی پژوهشی
modarzi@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : فناوری اطلاعات و اقتصاد سنجی
88930150