مشاهده اعضاء مقاله

خانه مشاهده اعضاء

اعضاء

محمد درزی مربی پژوهشی
modarzi@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : فناوری اطلاعات و اقتصاد سنجی
88930150