مشاهده اعضاء مقاله

خانه مشاهده اعضاء

اعضاء

معصومه مداح مربی پژوهشی
masoumeh.maddah@ictrc.ac.ir دکتری
دانشگاه : مدیریت کسب و کار
88930150

حبیب الله اصغری استادیار
habib.asghari@ictrc.ac.ir دکتری
دانشگاه : مهندسی فناوری اطلاعات
88930150

نگین اسد ایوبی
asadayoubi@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : مهندسی صنایع
88930150

زهرا رضی -
Razi@ictrc.ac.ir کارشناسی ارشد
دانشگاه : مهندسی صنایع
88930150