مقالات همایش (گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفت)

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات همایش (گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفت)
عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار مقاله گروه پژوهشی
1 Algorithms and Corpora for Persian Plagiarism Detection: Overview of PAN at FIRE 2016 2016 PAN at FIRE بین المللی 1395/9/16 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
مشاهده اعضاء (2)
2 ScadiBino: An Effective MapReduce-based Association Rule Mining Method Proceedings of the Sixteenth International Conference on Electronic Commerce بین المللی 1393/5/14 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
3 Cultural Algorithm for Feature Selection IEEE- The 3rd International Conference on Data Mining and Intelligent Information Technology Applications بین المللی 1390/8/3 گروه سیستم های اطلاعاتی پیشرفته مشاهده جزئیات
  • <1>