طراحی و پیاده سازی سامانه پایش...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات طراحی و پیاده سازی سامانه پایش...
  تاریخ شروع پروژه : 1399/2/2  کارفرما : جهاددانشگاهی
طراحی و پیاده سازی سامانه پایش رسانه

خلاصه طرح