خدمات اندازه گیری میدان منطقه ...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات خدمات اندازه گیری میدان منطقه ...
  تاریخ شروع پروژه : 1398/2/10  کارفرما : شرکت نقش اول کیفیت
خدمات اندازه گیری میدان منطقه جنوب

خلاصه طرح