اجرای خدمات اندازه گیری میدانی...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات اجرای خدمات اندازه گیری میدانی...
  تاریخ شروع پروژه : 1397/11/18  کارفرما : شرکت نقش اول کیفیت
اجرای خدمات اندازه گیری میدانی در استان تهران

خلاصه طرح

اجرای خدمات اندازه گیری میدانی در استان تهران