طرح حمايت از بخش خصوصي درحوزه ...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات طرح حمايت از بخش خصوصي درحوزه ...
  تاریخ شروع پروژه : 1387/1/1  کارفرما : سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
طرح حمايت از بخش خصوصي درحوزه ICT

خلاصه طرح