تهيه و تدوين برنامه كاري مركز ...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات تهيه و تدوين برنامه كاري مركز ...
  تاریخ شروع پروژه : 1386/1/1  کارفرما : دانشگاه صنعتی شریف
تهيه و تدوين برنامه كاري مركز رشد دانشگاه صنعتي شريف

خلاصه طرح