طرح اشتغال و بیکاری براساس مجم...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات طرح اشتغال و بیکاری براساس مجم...
  تاریخ شروع پروژه : 1388/1/1  کارفرما : موسسه کار و تأمین اجتماعی
طرح اشتغال و بیکاری براساس مجموعه‌های فازی

خلاصه طرح