آمايش اقتصادي كشور از حيث توسع...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات آمايش اقتصادي كشور از حيث توسع...
  تاریخ شروع پروژه : 1389/1/16  کارفرما : مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی
آمايش اقتصادي كشور از حيث توسعه سرويس‌ها و زيرساخت‌هاي ICT (مطالعه موردی استان اصفهان)

خلاصه طرح

طي سال‌هاي اخير، دولت اقداماتي جدي را براي افزايش ميزان دسترسي به سرويس‌هاي مختلف ICT انجام داده است. هدف دولت از انجام اين اقدامات، فراهم آوردن دسترسي آسان و ارزان عموم به اين سرويس‌هاست. اما تا زماني‌كه ساختار بازار و پتانسيل‌هاي عرضه و تقاضا براي اين سرويس‌ها و موانع و مشكلاتي كه باعث عدم تقاضا در برخي مناطق مي‌شود شناخته نشوند، اين فعاليت‌ها و اقدامات بيشتر منجر به اتلاف منابع و امكانات و عدم تخصيص بهينه آنها مي‌شود. در مجموع اهداف اين پروژه به شرح ذيل است:

  • شناخت وضعيت موجود بازار سرويس‌هاي ICT (طرف عرضه و طرف تقاضا) در مناطق مختلف كشور
  • شناسايي الگو و برآورد توابع تقاضاي سرويس‌هاي ICT در مناطق مختلف كشور
  • شناسايي درجه اهميت عوامل مؤثر بر تقاضا در مناطق مختلف كشور
  • امكان شناخت و برنامه‌ريزي اقتصادي و مديريتي در بخش ICT
  • امكان سياست‌گذاري توسعه ICT در كشور

در اين پروژه به شناسايي و ارزيابي وضعيت موجود سرويس‌هاي ICT در كشور به تفكيك مناطق و استان‌هاي مختلف پرداخته مي‌شود. پس از شناخت وضع موجود به بررسي عوامل مؤثر بر تقاضا در استان‌هاي مختلف كشور پرداخته مي‌شود و تابع تقاضا براي هر يك از مناطق به‌دست آمده و در پايان با استفاده از نتايج كسب شده، راهكارهاي مشخص و كمي جهت رفع موانع و توسعه سرويس‌هاي ICT در مناطق مختلف كشور ارائه مي‌شود.

- متدولوژي تحقيق و تكنيك‌هاي آماري و اقتصادسنجي نظير آمار نا‌پارامتري، تحليل داده‌ها و روش‌هاي پيش‌بيني آماري از مجموعه مباحثي است كه در انجام پروژه مورد استفاده قرار مي‌گيرد.