مطالعه تطبیقی وضعیت حمایت از ن...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات مطالعه تطبیقی وضعیت حمایت از ن...
  تاریخ شروع پروژه : 1389/1/16  کارفرما : مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی
مطالعه تطبیقی وضعیت حمایت از نوآوری مخترعین و مبتکرین در کشورهای جهان

خلاصه طرح