بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های توسعه...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های توسعه...
  تاریخ شروع پروژه : 1388/10/16  کارفرما : مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی
بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های توسعه ICT در چند کشور منتخب جهت اتخاذ الگوی مناسب در برنامه پنجم توسعه

خلاصه طرح

-