بررسی روشهای افزایش کارایی و ت...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات بررسی روشهای افزایش کارایی و ت...
  تاریخ شروع پروژه : 1389/1/16  کارفرما : مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی
بررسی روشهای افزایش کارایی و تسریع در ارائه خدمات به SMEها بر مبنای تئوری پنجره واحد در چند کشور مختلف

خلاصه طرح

-