نظام جامع فناوری اطلاعات ستاد ...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات نظام جامع فناوری اطلاعات ستاد ...
  تاریخ شروع پروژه : 1389/7/25  کارفرما : ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
نظام جامع فناوری اطلاعات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

خلاصه طرح

فناوري اطلاعات نقش بسيار مهم و کليدي در تحقق اهداف و آرمان‌هاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) ايفا مي‌نمايد. به همين دليل معاونت برنامه‌ريزي ستاد اجرايي تصميم به اجراي پروژه تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات گرفت. اين پروژه شامل 5 مرحله به قرار زير مي‌باشد:

  1. مطالعه و شناخت وضع موجود                                                   As-Is
  2. مطالعه تطبيقي                                            Benchmarking
  3. پيشنهاد وضع مطلوب                                                 To-Be
  4. تحليل شکاف                                                Gap Analysis
  5. ارائه نقشه راه                                                      Road map

در هر مرحله يک گزارش حاوي يافته‌ها و نتايج حاصل از اجراي مرحله مذکور تهيه و به کارفرما ارائه گرديد.

در مرحله نخست وضع موجود ستاد اجرايي و واحدها و هولدينگ‌هاي تحت پوشش در ابعاد گوناگون با تأکيد بر فناوري اطلاعات و ارتباطات مورد مطالعه قرار گرفت.

مرحله دوم بمنظور شناخت تجربيات موفق (Best Practices) ساير شرکت‌ها و مؤسسات مالي مشابه بين‌المللي انجام گرفت. در اين مرحله 14 مؤسسه مالي بين‌المللي از نظر کاربرد فناوري اطلاعات مورد شناسايي قرار گرفت.

مرحله سوم با استفاده از يافته‌هاي مراحل اول و دوم، 38 راه‌کار پيشنهادي در حوزه‌هاي راهبردي، ساختاري، فناوري، استانداردها در حوزه ICT ارائه گرديد. در مرحله چهارم راه‌کارهاي پيشنهادي با توجه به معيارهاي بين‌المللي ارزيابي و اولويت‌بندي گرديدند. در نهايت راه‌کار از اولويت بالايي برخوردار بودند که در مرحله پنجم براي هر يک از راه‌کارهاي اولويت‌دار نقشه راه و برنامه زمانبندي اجرايي در افق 5 ساله تهيه و به کارفرما ارائه گرديد.