مطالعه و بررسی سیاست‌ها و برنا...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات مطالعه و بررسی سیاست‌ها و برنا...
  تاریخ شروع پروژه : 1390/1/1  کارفرما : معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
مطالعه و بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های اتحادیه اروپا برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط

خلاصه طرح

يكي از مهمترين ابزارهاي توسعه اشتغال و ترغيب نوآوري ايجاد بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط مي‌باشد. با توجه به تجربه موفق اتحاديه اروپا در استفاده و به‌كارگيري SME‌ها در اقتصاد خود، در اين گزارش تلاش شده تا از مجموعه ادبيات و مباني توسعه و نيز زمينه‌هاي فعاليت و كارآفريني و برنامه‌هاي توسعه‌اي اين اتحاديه در ايجاد، فعاليت و توسعه آنها نكات ارزشمند مناسب استخراج و مورد مطالعه قرار گيرد.

در اين گزارش تعاريف و مفاهيم مرتبط با شركت‌هاي كوچك و متوسط و نقش و جايگاه اقتصادي آنها در اتحاديه اروپا مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نقش و جايگاه فعلي كسب و كارهاي كوچك و متوسط در اتحاديه اروپا از منظر اقتصادي و اشتغال بررسي مي‌شود و با تمركز بر SMEهاي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و نقش اقتصادي آنها مورد اشاره قرار مي‌گيرد. سياست‌ها و برنامه‌هاي اتحاديه اروپا در حوزه ايجاد، توسعه و حمايت از SMEها از حيث فرآيند بازبيني، ارزيابي، فرآيند طراحي، برنامه‌ها و اهداف كلان و استراتژيك و نيز نقش دولت، سازمان‌ها و بخش خصوصي در توسعه آنها مورد بحث قرار مي‌گيرد. با توجه به مطالعات صورت پذيرفته، در بخش آخر، نكات كليدي و راه‌كارهاي اساسي در جهت سياست‌گذاري‌هاي توسعه‌اي كشور در بخش توسعه و حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط مورد اشاره قرار گرفته است. به اين ترتيب برنامه‌اي تدوين شده است تا در قالب يك رشته مطالعات و تحقيقات كتابخانه‌اي و ميداني، گزارشات و مقالات پژوهشي در حوزه كسب وكارهاي كوچك به رشته تحرير درآمده و انتشار يابد كه علاوه بر پرداختن به اهميت و جايگاه اين بنگاه‌ها، تجربه ديگر كشورها را به ويژه در زمينه بسترسازي براي فعاليت اين‌گونه بنگاه‌ها به صورت اجمالي و در عين حال كارآمد بيان نمايد.