برگزاری دو کارگاه آموزشی یک رو...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات برگزاری دو کارگاه آموزشی یک رو...
  تاریخ شروع پروژه : 1390/1/1  کارفرما : پارک علم و فناوری خراسان
برگزاری دو کارگاه آموزشی یک روزه با موضوع تدوین برنامه کاری مرکز رشد ویژه مدیران مراکز رشد کشور

خلاصه طرح

هدف:

ارتقاء توانمندیهای تخصصی مدیران پارک‌ها و مراکز رشد کشور

خلاصه طرح:

برگزاری دو کارگاه آموزشی دو روزه با عنوان "تدوین برنامه کاری مرکز رشد" ویژه مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری خراسان.

خروجی‌ها:

تدوین طرح درس و محتوای کارگاه

برگزاری دو عنوان کارگاه آموزش برای مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری خراسان

ارائه خدمات مشاوره به مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری خراسان با محوریت چگونگی تدوین برنامه کاری

ارائه گزارشی از ارزیابی دوره‌های برگزار شده