مهندسی مجدد فرآیندهای ستاد اجر...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات مهندسی مجدد فرآیندهای ستاد اجر...
  تاریخ شروع پروژه : 1390/10/7  کارفرما : ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
مهندسی مجدد فرآیندهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و مشاوره جهت پیاده سازی در حوزه مرکزی ستاد

خلاصه طرح

هدف از اجرای این پروژه نظارت بر اجرای پروژه مهندسی مجدد فرایندهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره، مشتمل بر 4 فاز که توسط مؤسسه مطالعات مدیریت و منابع انسانی وابسته به دانشگاه تربیت مدرس انجام شد.

این پروژه بر مبنای متدولوژی نظارتی تدوین شده تیم جهاد دانشگاهی صورت گرفت. بر این مبنا شاخص‌های بررسی خروجی‌های تیم مؤسسه مطالعات بر مبنای شرح خدمات قرارداد و همچنین مذاکره با ستاد اجرایی تدوین شد و در هر مرحله خروجی‌های مؤسسه با این شاخص‌ها انطباق داده شد.

نظارت بر اجرای پروژه مهندسی مجدد فرایندهای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره، مشتمل بر 4 فاز که توسط مؤسسه مطالعات مدیریت و منابع انسانی وابسته به دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. این فازها به صورت زیر می‌باشند:

  • مستندسازی وضعیت موجود فرایندها؛
  • الگوگزینی از استانداردهای جهانی (APQC, ITIL, SCOR,…)؛
  • طراحی وضع مطلوب؛
  • پیاده‌سازی فرایندهای مطلوب به صورت پایلوت در یک واحد؛

این پروژه بر مبنای متدولوژی نظارتی تدوین شده تیم جهاد دانشگاهی صورت گرفت.

در این پروژه فرایندها براساس شناسنامه فرایند مورد توافق طرفین و پس از مصاحبه‌ها استخراج و تکمیل می‌شد. فرایندهای وضع مطلوب نیز بر مبنای تجربه تیم مؤسسه و براساس انطباق با استانداردهای مختلف جهانی از جمله APQC و SCOR و ... مورد تدوین و تأیید نهایی قرار می‌گرفت. همچنین پژوهشکده فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی مشاوره لازم را در حوزه به کارگیری نرم‌افزارهای مدیریت فرایندهای سازمان (BPM) که بتوانند از بهبود مستمر این فرایندها پس از استقرار اولیه پشتیبانی ارایه نمود.