برنامه کاري مشارکت دولت و بخش ...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات برنامه کاري مشارکت دولت و بخش ...
  تاریخ شروع پروژه : 1390/1/1  کارفرما : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
برنامه کاري مشارکت دولت و بخش خصوصي با هدف توانمندسازي شرکت‌هاي دانش‌بنيان در حوزه فاوا

خلاصه طرح