تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی ساما...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی ساما...
  تاریخ شروع پروژه : 1395/9/30  کارفرما : معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه مدیریت پژوهش (سامپ)

خلاصه طرح

سيستم یکپارچه اطلاعاتی معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی به منظور جمع‌آوری، ثبت، تجميع و یکپارچه‌سازی اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌های گروه‌های پژوهشی، مراکز خدمات تخصصی و به منظور مدیریت، ارزیابی و کنترل فعاليت‌ها، برنامه‌ها، و اقدامات ایشان و نمایش اطلاعات بدست آمده در قالب گزارش‌های مناسب و قابل دسترسی ساده، طراحی و پياده‌سازی شد و کليه پژوهشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها، گروههای پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی می‌توانند از این سيستم استفاده کنند.

اهداف طرح:

 •  ایجاد نظام جامع اطلاعاتی به منظور اشراف عملياتی بر روی کليه اطلاعات و روندهای کاری
 • یکپارچه‌سازی داده‌ها
 • مکانيزاسيون فرآیندهای کاری
 • تجميع و به روزرسانی اطلاعات
 • نظارت بر عملکرد گروه‌های پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی
 • ارائه گزارش‌های متنوع متناسب با سطوح مختلف مدیریت
 • دسترسی سریع و آسان به آخرین آمار و گزارش‌های مربوط به وضعيت گروه‌های پژوهشی و ارزیابی آنها براساس شاخص‌های مصوب معاونت
 •  پایش فعاليت‌ها، دستاوردها و عملکرد اعضای هيأت‌علمی جهاددانشگاهی
 • پایش ميزان پيشرفت طرح‌های پژوهشی از حيث اهداف پيش‌بينی شده و جذب منابع مالی
 • مقایسه عملکرد فعاليت‌های پژوهشی در واحدهای مختلف
 • مدیریت ثبت، پی‌گيری و ارزیابی طرح‌های پژوهشی پيشنهادی واحدها به دفتر مرکزی
 • مدیریت چگونگی ثبت، پی‌گيری و ارزیابی درخواست واحدهای جهاددانشگاهی برای اخذ موافقت کلی، اصولی و قطعی گروه‌های پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی
 • امکان ثبت، طبقه‌بندی، تخصيص و گزارش‌‌گيری از آخرین فرصت‌های پژوهشی ارائه شده در بازار

مراحل اجرای طرح

فاز اول ـ فاز آغازين: مطالعه، شناسايي و تحليل فرآيندها و نيازمندي‌هاي اطلاعاتي معاونت پژوهش و فناوري

فاز دوم ـ فاز تشريح: طراحي سيستم جامع و يکپارچه اطلاعات مديريت معاونت پژوهش و فناوري

فازسوم ـ فاز ساخت: پياده‌سازي سيستم طراحي شده

فازچهارم ـ فاز انتقال: تست نرم‌افزار و استقرار آن در حوزه معاونت پژوهش و فناوري جهاددانشگاهي

محصول

سامانه یکپارچه اطلاعات مدیریت معاونت پژوهش و فناوری (سامپ)