تدوین شرح خدمات زیرپروژه‌های م...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی طرح ها و پروژه ها جزئیات تدوین شرح خدمات زیرپروژه‌های م...
  تاریخ شروع پروژه : 1396/10/13  کارفرما : سازمان فناوری اطلاعات ایران
تدوین شرح خدمات زیرپروژه‌های منتخب پروژه دوبرابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتالی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی

خلاصه طرح

تدوین شرح خدمات زیرپروژه های منتخب پروژه دوبرابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتالی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی