ارزیابی وضعیت بخش فناوری اطلاع...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال جزئیات ارزیابی وضعیت بخش فناوری اطلاع...
  تاریخ انتشار : 1394/9/23   نام نشریه : رشد فناوری   شمارهء صفخه در نشریه : 13
ارزیابی وضعیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از حیث مولفه های مدیریت فناوری:مطالعه تطبیقی ایران 35 کشور منتخب

چکیده مقاله

هدف اصلی این مقاله استفاده از مؤلفه‌های مدیریت فناوری برای تحلیل و ارزیابی وضعیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این جهت با بهره‌گیری از یک مدل مفهومی که به همین منظور توسعه یافته است مجموعه شاخص‌های مربوط به مؤلفه‌های اصلی و پشتیبان فرایند مدیریت فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی و تدوین گردیده‌اند و سپس با استفاده از نظرات خبرگی از میان مجموعه شاخص‌های گردآوری شده، دسته‌ای از شاخص‌ها برای ارزیابی مدیریت فناوری در بخش موردنظر انتخاب و طبقه‌بندی شده و نهایتاً با استفاده از اطلاعات و آمار منابع بین‌المللی، وضعیت مدیریت فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با 35 کشور دنیا از حیث امور سياستگذاري، تسهیل نوآوری، تحقیق و توسعه، آموزش منابع انسانی، پشتیبانی مالی، ارتقای کارآفرینی، انتشار فناوری، عرضه فناوری مورد مقایسه قرار گرفته است.


نویسندگان : وحید ضرابی، بهرام صلواتی ، ایمان محمدیان، معصومه مداح