پيش بيني ضريب نفوذ اينترنت درا...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال جزئیات پيش بيني ضريب نفوذ اينترنت درا...
  تاریخ انتشار : 1392/11/20   نام نشریه : مدیریت توسعه فناوری   شمارهء صفخه در نشریه : 29
پيش بيني ضريب نفوذ اينترنت درايران با ارائه الگوي فازي-نفوذ

چکیده مقاله

هدف از ارائه اين مقاله توسعه يک الگوي جامع تحت عنوان الگوي فازي- نفوذ 4 براي پيشبيني ضريب نفوذ سرويس اينترنت در کشورهاي مختلف با به کارگيري تئوري نفوذ و روش کنترل فازي است. به کارگيري روش کنترل فازي جهت کلاسترينگ نمونه ها و ساخت مدل نهايي پيشبيني علاوه بر افزايش امکان به کارگيري نمونه هاي بيشتر با خصيصه هاي متفاوت جهت ساخت مدل، امکان ارائه پيشبيني هاي خاص را براي هر کشور با توجه به ويژگي هاي منحصربه فرد آن ميسر مي سازد. اين الگو با توجه به داده هاي تابلويي از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶ براي ۱۵۳ كشور مختلف كه در ۳كلاستر دسته بندي شده اند، بر پايه مدل هاي انتشار 5 پياده سازي شده است. در بخش پاياني مقاله نيز جهت تأييد کارآمدی مدل، ضريب نفوذ اينترنت در ايران مبتنی بر آن پيش بينی گرديده است.


نویسندگان : وحید ضرابی، ایمان محمدیان خراسانی، معصومه مداح