طراحی یک سامانه توصیه گر ترکیب...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال جزئیات طراحی یک سامانه توصیه گر ترکیب...
  تاریخ انتشار : 1389/11/20   نام نشریه : نشریه فناوری آموزش   شمارهء صفخه در نشریه : 13
طراحی یک سامانه توصیه گر ترکیبی دوره های آموزشی بر اساس روش استدلال مبتنی بر نمونه و منطق فازی

چکیده مقاله

در این پژوهش ابتدا دو مورد از چالشهای پیش روی شرکتهای کوچک و متوسط در نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد و مساله انتخاب دوره های آموزشی و مهارتی مناسب تشریح می شود. سپس در جهت شناسایی نیازهای آموزشی شرکتها و برنامه ریزی دوره های آموزشی مناسب، سیستمی برای پیشنهاد دوره های آموزشی با استفاده از روش استدلال مبتنی بر نمونه و منطق فازی ارائه می شود. استدلال مبتنی بر نمونه، برای حل مسائل جدید از مسائل مشابه حل شده پیشین استفاده میکند. پایگاه دانش این متدولوژی که در آن تجربیات و دانش اندوخته قبلی به صورت نمونه ها ذخیره می شود، کمک می کند تا دانش متخصصان در سیستم پیشنهادی جمع آوری و حفظ شود. استفاده از این سیستم در برنامه ریزی آموزشی شرکتها، گامی نوین در جهت همسوسازی فعالیتهای آموزشی و مدیریت دانش است و با هدف افزایش عملکرد و تعالی در سازمانها انجام می شود. از طرف دیگر در بازنمایی و بازیابی نمونه ها (مقیاس شباهت) از منطق فازی استفاده شده است تا در مدیریت ابهام و عدم قطعیتی که در اطلاعات جمع آوری شده از شرکتهای کوچک و متوسط وجود دارد به سیستم کمک کرده و کارایی آن را افزایش دهد. در مدل کردن حوزه های عملکردی، چارچوب بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) به کار رفته است و همچنین به منظور کاهش زمان به ثبات رسیدن عملکرد سیستم، با استفاده از یک آستانه شباهت و یک روش ابتکاری برای تکمیل فرایند پیشنهاد (SMART) که بر اساس عملکرد ذهن خبره عمل میکند، خلاء ارائه توصیه های مرتبط پوشش داده می شود. در پایان مدل طراحی شده با روش های مرسوم حوزه استدلال مبتنی بر نمونه، ارزیابی شده و نتایج ارزیابی گزارش شده است.


نویسندگان : محمد درزی، سید مهدی حسینی، علی اصغر لیایی، زهرا مرادی منش، حبیب اله اصغری