تبيين، تجزيه و اندازه‌گيري مها...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال جزئیات تبيين، تجزيه و اندازه‌گيري مها...
  تاریخ انتشار : 1384/12/24   نام نشریه : رشد فناوری   شمارهء صفخه در نشریه : 9
تبيين، تجزيه و اندازه‌گيري مهارت فرصت‌شناسي

چکیده مقاله

كارآفريني يك مديريت فرصتمدارانه بر منابع توليد است. فرصت شناسي از مهمترين مهارتهاي مميزه كارآفرينان است كه تاكنون ابزاري براي اندازهگيري اين مهارت تدوين نشده است. در اين مقاله سعي شده است ابزاري براي اندازهگيري مهارت افراد در تفكيك فرصتها از تهديدات ارائه شود. اين ابزار براساس الگوي تجزيه مهارت ”مورفي“ و الگوي قرينهاي ”برانشويك“ ساخته شده است. براي نشان دادن پتانسيلهاي ابزار ساخته شده در تحليل مهارت فرصت شناسي افراد، مثالي عملي نيز ارائه شده است. ابزار تدوين شده پس از تكميل و تاييد روايي و اعتبار آن ميتواند در طيف وسيعي از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، اجرا و ارزيابي سياستهاي توسعه كارآفريني مورد استفاده قرار گيرد.


نویسندگان : سید جلال موسوی بازرگان