بررسي و ارزيابي مدلهاي مختلف م...

خانه گروه های پژوهشی جزئیات گروه پژوهشی مقالات ژورنال جزئیات بررسي و ارزيابي مدلهاي مختلف م...
  تاریخ انتشار : 1384/9/23   نام نشریه : رشد فناوری   شمارهء صفخه در نشریه : 8
بررسي و ارزيابي مدلهاي مختلف مراكز رشد

چکیده مقاله

مراكز رشد با فراهم آوري خدمات حمايتي و ارائه همكاريهاي لازم در توسعه كسب و كار به توسعه واحدهاي فناور كمك ميكنند. مراكز رشد كسب و كار از يك نقطه نظر به چهار گروه اصلي تقسيم مي شوند. مراكز نوآوري كسب و كار ؛ مراكز رشد كسب و كار دانشگاهي ؛ مراكز رشد خصوصي مستقل ؛ و مراكز رشد خصوصي شركتي . تنوع مراكز رشد با توجه به تحولات تدريجي نيازها و احتياجات واحدهاي فناور بوده كه اين مسئله موجب ايجاد تفاوت در خدمات قابل ارائه آنها به به اين واحدها ميگردد. نكتهاي كه در اين مقاله ارائه ميگردد اين است كه تمامي اين تفاوتها را ميتوان با استفاده از دو مدل اصلي مركز رشد شكل داد (مدل 1 و 2). مراكز رشد از طريق اين دو مدل ميتوانند به تعيين موقعيت استراتژيك خود بپردازند. در اين بخش فهرستي از متغيرهاي مشخصه مركز رشد ارائه ميشود كه به روشن سازي تفاوتهاي اصلي ميان چهار نوع مركز رشد پرداخته و از طرف ديگر براي توصيف مدلهاي مركز رشد مورد استفاده قرار ميگيرد


نویسندگان : ایمان محمدیان ، حبیب اله اصغری